นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ลงทะเบียนกับ InsureDD เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย โดยจะถูกใช้โดย InsureDD ซึ่งจะมีการจัดเก็บ ใช้โอน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของท่านให้แก่ บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) และกลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ซึ่งเจนเนอราลี่จะจัดเก็บ ใช้ โอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูล (“ประมวลผล”) ภายใต้วัตถุประสงค์ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทำการตลาด แจ้งข้อมูลข่าวสาร และนำเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและประกันชีวิตให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ท่านให้ข้อมูล หรือจนกว่าท่านจะมีอายุ 71 ปี ในกรณีที่ท่านมีกรมธรรม์กับเจนเนอราลี่แล้ว หากท่านประสงค์จะขอยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394