ประกันบ้าน HOME SECURE PLUS จาก LMG

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ การโจรกรรม พิเศษความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

เริ่มต้น 967 บาท

ประกันบ้าน HOME VALUE PACKAGE จาก LMG

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัยสูงสุด 20,000,000 บาท คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ การโจรกรรม พิเศษความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

เริ่มต้น 2,275 บาท

ประกันภัย บ้านเปี่ยมสุข จาก วิริยะ

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูงสุดสูงสุด 8,000,000 บาท คุ้มครองเรื่อง การประกันอัคคีภัย การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสำหรับเงินสด การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัย

 

เริ่มต้น 1,771 บาท

ประกันบ้าน คุ้มบ้าน คุ้มภัย จาก อาคเนย์

ความคุ้มครอง

ทุนประกันสูงสุด 10,000,000 บาท คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ คุ้มครองภัยโจรกรรม คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล

 

เริ่มต้น 1,781 บาท

ประกันบ้าน รักษ์บ้าน จาก สินมั่นคง

ความคุ้มครอง

ทุนประกันสูงสุด 10,000,000 บาท คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ความเสียหายต่อวัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่เกิน 4 คน ค่าขนย้ายทรัพย์สิน

 

เริ่มต้น 2,885 บาท