ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 250,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 3,050 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 350,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 4,440 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 400,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 5,050 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 5,450 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 5,850 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 6

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 650,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 6,160 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผน 7

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 750,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัดจ่ายตามจริง ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง

เบี้ยเริ่มต้น 6,560 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผนจัดเต็ม 15,000 บาท

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด 120,000 บาท (ความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึ้นอยู๋กันช่วงอายุ)

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก ทิพยประกันภัย แผนHealth Care 15,000 บาท

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 500,000 บาท/ปี ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด 100,000 บาท (ความคุ้มครองและผลประโยชน์ขึ้นอยู๋กันช่วงอายุ)

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 400,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 40,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 6,803 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 60,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 8,412 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 80,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 10,977 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,500,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 100,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 16,007 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 2,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 120,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 18,008 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 10,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 2,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 20,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 3,694 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 20,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 40,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 6,360 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 30,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 60,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 8,984 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 40,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 8,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 80,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 11,608 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 50,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 100,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 14,232 บาท