ประกันภัยไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง

» ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สูงสุด 100,000 บาท

» รับเงินชดเชยกรณีนอนรักษาตวใน รพ. สูงสุด 1,000 บาท/วัน

» ทำได้ตั้งแต่ อายุ 5 – 70 ปี

» ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก

เบี้ยเริ่มต้น 119 บาท

ประกันภัยไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง

» ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยสูงสุดถึง 195,000 บาท

» ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 – 70 ปี

» ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก

เบี้ยเริ่มต้น 203 บาท

ทิพยประกันภัยแผน HEALTH CARE เหมาจ่ายทุกช่วงอายุ

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุด 500,000 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง ทุกช่วงอายุเหมายจ่าย 15,000 บาทเท่านั้น

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ทิพยประกันภัยแผนจัดเต็ม 15,000 บาท

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุด 600,000 บาทต่อปี ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง ชดเชยรายได้สูงสุด 1,000 บาท/วัน ทุกช่วงอายุเหมายจ่าย 15,000 บาทเท่านั้น

เบี้ยเริ่มต้น 15,000 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 400,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 40,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 6,803 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 600,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 60,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 8,412 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 80,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 10,977 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 1,500,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 100,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 16,007 บาท

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลจาก LMG Insurance Universal Series แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองสูดสุง 2,000,000 บาท/ปี ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 120,000 บาท ทำได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 60 ปี

เบี้ยเริ่มต้น 18,008 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 1

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 10,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 2,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 20,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 3,694 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 2

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 20,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 4,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 40,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 6,360 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 3

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 30,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 6,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 60,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 1,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 8,984 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 4

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 40,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 8,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 80,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 11,608 บาท

ประกันภัยสุขภาพ HAPPY HEALTHY PLAN แผน 5

ความคุ้มครอง

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูดสุง 50,000 บาท ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท การรักษาโดายการผ่าตัด 100,000 บาทต่อครั้ง ผลประโยชน์คนไข้นอกสูงสุด 2,500 บาทต่อครั้ง

เบี้ยเริ่มต้น 14,232 บาท