PA for Child ความคุ้มครอง (อ.บ.1)

ทุนประกันภัยตามแนวความคุ้มครอง (บาท)

Silver

Gold

Gold Plus

Gold Extra

Platinum

Platinum Plus

Platinum Extra

 ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)

 1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
– อุบัติเหตุทั่วไป
300,000
600,000
1,000,000
– ฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
300,000
600,000
1,000,000
– ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000
600,000
1,000,000
 1.2 เงินช่วยเหลือรายปีให้กับบุตร/หลาน* (เพิ่มเติมจากข้อ 1)
ปีละ
80,000
120,000
200,000
จ่ายต่อเนื่อง 5 ปี เป็นจำนวนเงิน
+400,000
+600,000
+1,000,000
รวมวงเงินคุ้มครองที่ผุ้เอาประกันภัยได้รับทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน
700,000
1,200,000
2,000,000

 ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองสำหรับบุตร / หลาน 1 คน

 2.1 ค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000
30,000
50,000
 2.2 ค่ารักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้งจากโรค
(ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรกนับจากวัน
คุ้มครองครั้งแรก)
– ไข้เลือดออก
30,000
30,000
50,000
50,000
– อาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
30,000
30,000
50,000
50,000
– ไข้หวัดใหญ่
30,000
50,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย

อายุที่รับประกันภัย 20-60 ปี

(อายุได้ถึง 65 ปี)

บุตร / หลาน อายุระหว่าง 1-30 ปี

ค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)

Silver

Gold

Gold Plus

Gold Extra

Platinum

Platinum Plus

Platinum Extra

คุ้มครอง  1 ปี
1,450
2,600
3,000
3,600
3,550
4,200
5,000
คุ้มครอง  2 ปี
2,800
5,000
5,750
6,900
6,800
8,050
9,600
คุ้มครอง  3 ปี
4,100
7,350
8,450
10,150
10,000
11,850
14,100

หมายเหตุ : – ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนสามารถซื้อแผนประกันภัย Happy PA for Child ทุนประกัน (ตามข้อ 1) สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
– * หลาน หมายถึง ลูกของลูก / ลูกของพี่ชายหรือน้องชาย / ลูกของพี่สาวหรือน้อวสาว ของผู้เอาประกันภัยที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด (ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ลุง/ป้า/น้า/อา)

สนใจประกันติดต่อ ที่นี่