ทิพยจัดเต็ม แผน 2

฿4,440.00

Description

ความคุ้มครอง

แผน 2

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
1.1 ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 350,000
1.2 ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 40,000
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.3.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 4,000
1.3.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 8,000
1.4 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
1.4.1 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง
1.4.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ 4,000
1.4.3 ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
1.5 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
1.5.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง
1.5.2 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง
1.6 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค
1.6.1 ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง
1.6.2 ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัดกรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง
2. Personal Accident
2.1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง 350,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์)

ช่วงอายุ(ปี) แผน2
20-30 4,440
31-40 5,610
41-50 6,540
51-60 9,360
61-65* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) 12,290

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. สําหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 20- 60 ปีบริบูรณ์ (ปีพ.ศ. ปัจจุบัน ลบ ด้วยปีพ.ศ.เกิด) (อายุ 61 – 65 ปีเฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจําตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
5. ซื้อได้ไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น

ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้

1. การเจ็บป่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ําดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิวทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บเจ็บป่วย โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทําประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์
*ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่