ทิพยประกันภัยแผนHealth Care 15,000 บาท

฿15,000.00

Category:

Description

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

Suppost

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41-50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 50,000 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
 – ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000
 – ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000
   (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
 – ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน)
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป 
 – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน 6,000 6,000 4,000 4,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 – ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค
 – ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัดกรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี) 2,000 1,000 900 500
3. Personal Accident
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัตเหตุ (อ.บ.2)
(ขยายความความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000 10,000

ช่วงอายุ(ปี)

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

อายุ 15-40 อายุ 41-50 อายุ51-60 อายุ61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจําตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออาย โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบค่าขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื่องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทําประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์

* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่