ทิพยประกันภัยแผนจัดเต็ม 15,000 บาท

฿15,000.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

Suppost

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41-50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 600,000 600,000 400,000 400,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 120,000 120,000 65,000 65,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
 – ค่าห้องผู้ป่วยปกติ   7,000 7,000 4,500 4,500
 – ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU   14,000 14,000 9,000 9,000
   (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)        
 – ความรับผิดส่วนแรก(ต่อวัน)   1,000 1,000 1,500 1,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป 
 – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม. หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน 7,000 7,000 4,500 4,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล   จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 – ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)   จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรค
 – ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน(รวมสูงสุดไม่เกิน365 วัน)   จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก(1ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้ง ต่อปี)   2,000 1,000 900 500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัตเหตุ (ต่อวัน)
 – ห้องผู้ป่วยปกติ   500 500 300 300
 – ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU   1,000 1,000 600 600
   (จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน)        
4. Personal Accident
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัตเหตุ (อ.บ.2)
(ขยายความความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000 10,000

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41-50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจําตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออาย โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบค่าขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื่องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทําประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์

* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่