วิริยะ PA 300,000

฿1,535.00

เลือก อบ1 หรือ อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 20,000

ไม่มีชดเชยรายได้ เลือกขั้นอาชีพ 1-3

Description

Group A สำหรับอาชีพชั้น 1 : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับต่ำ
ผลประโยชน์แผน3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    300,000.00
ทุพพลภาพถาวร    300,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      30,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    300,000.00
การขั้บขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    300,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        1,535.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        1,836.00
Group B   สำหรับอาชีพ 2 : วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขาย และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับปานกลาง
ผลประโยชน์แผน3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    300,000.00
ทุพพลภาพ    300,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      30,000.00
การถูกฆ่าตกรรมและลอบทำร้าย    300,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    300,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        1,535.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        1,836.00
Group C   สำหรับอาชีพชั้น 3 :  ผู้ปฎิบัติงานด้านช่าง พนักงานส่งเอกสาร + เก็บเงิน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับสูง
ผลประโยชน์แผน3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    300,000.00
ทุพพลภาพถาวร    300,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      20,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    300,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    300,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        2,217.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        2,651.00

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่