ทิพย PA 400,000

฿1,310.00

ครอบคลุม อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 20,000

ชดเชยรายได้ 500 ต่อวัน ค่าปลงศพ 10,000

Description

ความคุ้มครอง อบ.1แผน 2
 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
 การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
 (ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำร้ายและอุบัติเหตุ
 ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
400,000
 การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครอง
 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
20,000
 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)
500 ต่อวัน
 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ
 บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
 (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก
10,000
 เบี้ยประกันรายปี (บาท)
 * เบี้ยประกันภัยนี้อากรแสตมป์แล้ว
1,310

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่