ทิพย PA 600,000

฿2,030.00

ครอบคลุม อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 30,000

ชดเชยรายได้ 1,000 ต่อวัน ค่าปลงศพ 20,000

Description

ความคุ้มครอง อบ.1แผน 3
 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง
 การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)
 (ขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรมลอบทำร้ายและอุบัติเหตุ
 ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
600,000
 การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครอง
 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000
 ผลประโยชน์การชดเชยรายได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)
1,000 ต่อวัน
 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ
 บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
 (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก
20,000
 เบี้ยประกันรายปี (บาท)
 * เบี้ยประกันภัยนี้อากรแสตมป์แล้ว
2,030

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่