ประกันบ้าน คุ้มบ้าน คุ้มภัย จาก อาคเนย์

฿1,781.00

Description

คุ้มบ้าน คุ้มภัย

 คุ้มครองภัยโจรกรรม
 สูงสุด 500,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
 สูงสุด 150,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 สูงสุด 100,000 บาท
 คุ้มครองเงินสด
 สูงสุด 100,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายต่อกระจก
 สูงสุด 500,000 บาท
 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
 สูงสุด 20,000บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)

แผน 1

แผน2

แผน3

  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยว และ หรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ หรือ วัตถุที่ตกจาอากาศยาน
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ (ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ)
50,000
100,000
100,000
  คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
50,000
100,000
150,000
  ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำ
  อันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ ลัทธินิยม
50,000
100,000
200,000
  การประกันภัยโจรกรรม
100,000
250,000
500,000
  การประกันภัยเงินสด
20,000
50,000
100,000
  การประกันภัยกระจก
100,000
250,000
500,000
  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
200,000
500,000
1,000,000
  การประกันภัยอุบัตเหตุส่วนบุคคลภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000
250,000
500,000
  คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในฐานะนายจ้างต่อลูกจ้าง
20,000
50,000
100,000
  ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (จำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน30 วัน)
45,000
60,000
90,000
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อโฉนดที่ดินและเอกสารสำคัญทางกฎหมาย
10,000
10,000
10,000
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
20,000
20,000
20,000
  ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของลูกจ้าง
10,000
10,000
10,000
  การโยกย้ายทรัพย์สิน
 10 % ของจำเนินเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  การปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
 ไม่เกิน 100,000 บาท
  ความคุ้มครองต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อการตกแต่ง
 1,000 บาท ต่อต้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  การขนย้ายซากทรัพย์สิน
 10 % ของจำเนินเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
 10 % ของจำเนินเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
 10 % ของจำเนินเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ค่าวิชาชีพ (พนักงานสำรวจ วิศวกร สถาปนิก)
 10 % ของจำเนินเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ตารางเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)

 เบี้ยประกันภัย(บาท) 

แผน 1

แผน2

แผน3

500,000
1,781.55
3,145.80
4,887.76
1,000,000
2,215.97
3,580.22
5,321.11
1,500,000
2,649.32
4,013.57
5,755.53
2,000,000
3,083.74
4,447.99
6,189.95
2,500,000
3,518.16
4,882.41
6,623.30
3,000,000
3,951.51
5,315.76
7,057.72
3,500,000
4,385.93
5,750.18
7,491.07
4,000,000
4,819.28
6,184.60
7,925.49
4,500,000
5,253.70
6,617.95
8,359.91
5,000,000
5,688.12
7,052.37
8,793.26
5,500,000
6,121.47
7,485.72
9,227.68
6,000,000
6,555.89
7,920.14
9,661.03
6,500,000
6,990.31
8,354.56
10,095.45
7,000,000
7,423.66
8,787.91
10,529.87
7,500,000
7,858.08
9,222.33
10,963.22
8,000,000
8,291.43
9,655.68
11,397.64
8,500,000
8,725.85
10,090.10
11,832.06
9,000,000
9,160.27
10,524.52
12,265.41
9,500,000
9,593.62
10,957.87
12,699.83
10,000,000
10,028.04
11,392.29
13,133.18
* จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 5 แสนบาท กรณีต้องการเอาประกันภัยในวงเงินเกิน 10 ล้านบาท ให้ติดต่อตัวแทนประกันภัย (บริษัทรับประกันภัยในวงเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30 ล้านบาท)
** เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สนใจประกันติดต่อที่นี่