ประกันบ้าน HOME SECURE PLUS จาก LMG

฿967.28

Description

HOME SECURE PLUS

ความคุ้มครองหลัก/Primary Coverage

วงเงินคุ้มครอง (บาท)/ Sum Insured (Baht)

 1.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยาน
      พาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอาศยาน
      ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยไฟป่า ภัยระเบิด ภัย
      แผ่นดินไหว ภัยจากการจลาจลและนัดหยุด
      งานภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือ
      การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ
 1.  Fire, lightning, windstorm, vechicle
      impact, smoke, aircraft, water
      damage, bush fire, earthquake,
      explosion, riot, strikes, malicious
      acts and vandalism, hail
  600,000 ขึ้นไป
  600,000 up
 2.  การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
      ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ
 2.  Loss or damge caused by burglary
      to the insured property with
      forcible entry/exit including
      robbery at insured premises
 สูงสุด 10,000 ต่อครั้ง 100,000 บาทต่อปี
 Max 10,000 any one occurrence and 100,000
 in aggregate
 3.  ความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ
      เสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
      ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 3.  Thrid party liability for bodily injury
      and property damage
 สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง 500,000 บาทต่อปี
 Max 50,000 any one occurrence and 500,000
 in aggregate

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ / Additional Coverage

วงเงินคุ้มครอง (บาท)/ Sum Insured (Baht)

 4.  ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
      ระหว่างซ่อมแซม กรณี บ้านได้รับความ
      เสียหายจากภัยข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่
      อาศัยได้
 4.  Rental cost of temporary outlet
 สูงสุด 15,000 ต่อเดือน ไม่เกิน 6 เดือน
 Max 15,000 per month / Max 6 months
 5.  ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
      ไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟ
 5.  Electrical injury / self heating
 สูงสุด 30,000 ต่อครั้งและต่อปี
 Max 30,000 any on occurrence and in aggregate
 6.  ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการ
      โจรกรรมงัดแงะ
 6.  Repair cist of entrance caused by
      burglary
 สูงสุด 10,000 ต่อครั้งและต่อปี
 Max 10,000 any on occurrence and in aggregate
 7.  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
 7.  cost of fire extinquishing
 สูงสุด 10 % ของความเสียหายแต่ละครั้ง
 Max 10  % of loss any one occurance
 8.  ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความ
      เสียหายจากภัยข้อ 1
 8.  Cost of debris removal from loss
      under majaor coverage 1
 สูงสุด 10 % ของความเสียหายแต่ละครั้ง
 Max 10  % of loss any one occurance


เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

ANNUAL NET PREMIUM (BAHT)

ทุนประกันภัย

เบี้ยสุทธิ

รวมภาษีอากร

           600,000.00
                  900.00
                  967.28
        1,000,000.00
               1,280.00
               1,376.02
        1,500,000.00
               1,755.00
               1,886.41
        2,000,000.00
               2,230.00
               2,395.73
        2,500,000.00
               2,705.00
               2,906.12
        3,000,000.00
               3,180.00
               3,416.51
        3,500,000.00
               3,655.00
               3,926.90
        4,000,000.00
               4,130.00
               4,437.29
        4,500,000.00
               4,605.00
               4,947.68
        5,000,000.00
               5,080.00
               5,458.07
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1) สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน ในส่วนภูมิภาคต้องอยู่ในเขตที่ระบุการรับประกันเป็นเขต
ธรรมดาทั่วไป
The package applies to Superior Class (concrete with steel roof beem and tile roof) Upcountry, premises must locate in general common
area only
2. ความรับผิดของบริษัทฯ ทุกความคุ้มครองรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ของความคุ้มครองหลักข้อ 1
The company’s limit of liability should not exceed the sum insured under major coverage 1
หมายเหตุ : บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากต้องมีการเข้าสำรวจภัย
LMG will inform in advance in the event of suvey is required.

แผนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตบล๊อกอันตราย หรืออยู่ในชุมชนแออัด
Wooden or half wooden premises or locate in conflagrative block”
” 2. ทรัพย์สินประเภท ธนบัตร พันธบัตร ทองแท่ง เอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักทรัพย์ แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ อากรแสตมป์เป็นต้น
Gold and gold bullion, jewelry,gems,precious stones, antiques documents, manuscripts,paintings,securities,stamps etc.”
” 3. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือ วัตถุ อื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
Explosive items,all vehicles either roaduse, waterborne or airway”
” 4. วัตถุ ระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางบก หรือทางน้ำ หรือ ทางอากาศ
War and terrorism exclusion”
” 5. ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม
Y2k/millennium exclusion”
” 6. การยกเว้นความคุ้มครองสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต
Electronic data and internet exclusion”

สนใจประกันติดต่อที่นี่