ประกันบ้าน HOME VALUE PACKAGE จาก LMG

฿2,275.00

Description

LMG HOME VALUE PACKAGE

ความคุ้มครองหลัก/Primary Coverage

วงเงินคุ้มครอง(บาท)/ Sum Insured (Baht)

 1.  ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยาน
      พาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอาศยาน
      ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยระเบิด ภัยแผ่นดินไหว
      ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน
      ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือ
      การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ
 1.  Fire, lightning, windstorm, vechicle
      impact,smoke,aircraft, water
      damage, earthquake, explosion,
      riot,strikes,malicious acts and
      vandalism, hail
  500,000 ขึ้นไป
  500,000 up
 2.  การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์
      ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ โดยคุ้มครองรวม
      ถึง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 2.  Loss or damge caused by burglary
      to the insured property with
      forcible entry/exit, the coverage
      including to mobilephone and
      computernotebook
 สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง 500,000 บาทต่อปี
 Max 100,000 any one occurrence and 500,000
 in aggregate
 3.  ความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ
      เสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
      ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 3.  Thrid party libiility for bodily injury
      and property damage within the
      insured premises.
 สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง 1,000,000 บาทต่อปี
 Max 100,000 any one occurrence and 1,000,000
 in aggregate
 4.  เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
      และบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลที่
      อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
      อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองในข้อ 1. และ
      ข้อ 2.
 4.  Compensation for death within
      the insured premise of the Insured
      and /or any member of the
      Insured’s family and/or any person
      normally residing with the Insurred
      for 4 persons (name basis) caused
      by the Insured perils.
 สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง 400,000 บาทต่อปี
 Max 100,000 any one occurrence and 400,000
 in aggregate
 5.  การประกันภัยกระจก
 5.  Accidental to  Fixed Plate Glass
 สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 Max 100,000 any one occurrence and in aggregate

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ / Additional Coverage

วงเงินคุ้มครอง(บาท)/ Sum Insured (Baht)

 6.  ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
      ระหว่างซ่อมแซม กรณี บ้านได้รับความ
      เสียหายจากภัยข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
 6.  Rental cost of temporary outlet
 สูงสุด 20,000 ต่อเดือน ไม่เกิน 6 เดือน
 Max 20,000 per month / Max 6 months
 7.  ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
     ไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟ
 7.  Electrical injury / self heating
 สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและต่อปี
 Max100,000 any on occurrence and in aggregate
 8.  ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ
 8.  Repair cist of entrance caused by
      burglary
 สูงสุด 20,000 ต่อครั้งและต่อปี
 Max 20,000 any on occurrence and in aggregate
 9.  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
 9.  cost of fire extinquishing
 สูงสุด 10 % ของความเสียหายแต่ละครั้ง
 Max 10  % of loss any one occurance
 10.  ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความ
        เสียหายจากภัยข้อ 1
 10.  Cost of debris removal from loss
        under majaor coverage 1
 สูงสุด 10 % ของความเสียหายแต่ละครั้ง
 Max 10  % of loss any one occurance

ทุนประกันภัย/เบี้ยประกันภัย
SUMINSURED / PREMIUM

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

                               500,000.00
 2,275.00 / 2,444.95
                            1,000,000.00
 2,750.00 / 2,954.27
                            3,000,000.00
 4,650.00 / 4,995.83
                            5,000,000.00
 6,550.00 / 7,037.39
                            8,000,000.00
 9,400.00 / 10,098.66
                          10,000,000.00
 11,300.00 / 12,140.22
                          12,000,000.00
 13,200.00 / 14,180.71
                          14,000,000.00
 15,100.00 / 16,222.27
                          16,000,000.00
 17,000.00 / 18.262.76
                          18,000,000.00
 18,900.00 / 20,304.32
                          20,000,000.00
 20,800 / 22,345.88

สนใจประกันติดต่อที่นี่