ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan แผน 1

฿3,694.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน1

 ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
     1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
1,000
     1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
2,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
10,000
     2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง
2,000
     2.2 ค่ารถพยาบาล*
1,000
 3. การรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง
20,000
 4. การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
500
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
500

อายุ

แผน1

  คนไข้ใน (IPD)
0-5
10,176
 6-10
4,816
 11-15
3,736
 16-20
3,694
 21-25
3,958
 26-30
4,261
 31-35
4,292
 36-40
4,751
 41-45
5,303
 46-50
6,780
 51-55
7,762
  คนไข้นอก (OPD)
0-5
8,219
 6-10
4,459
 11-15
3,277
 16-20
2,595
 21-25
2,552
 26-30
2,966
 31-35
3,438
 36-40
3,815
 41-45
4,405
 46-50
5,049
 51-55
5,640
หมายเหตุ
1. การเลือกซื้อความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองต่างแผนกันได้
2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
3. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่