ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan แผน 2

฿6,360.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน2

 ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
 
     1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
2,000
     1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
4,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
20,000
     2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง
4,000
     2.2 ค่ารถพยาบาล*
1,000
 3. การรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง
40,000
 4. การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
1,000
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
1,000

อายุ

แผน2

  คนไข้ใน (IPD)
0-5
17,180
 6-10
8,074
 11-15
6,360
 16-20
6,361
 21-25
6,722
 26-30
7,144
 31-35
7,175
 36-40
8,032
 41-45
9,176
 46-50
11,582
 51-55
13,064
คนไข้นอก (OPD)
0-5
16,437
 6-10
8,917
 11-15
6,554
 16-20
5,190
 21-25
5,103
 26-30
5,931
 31-35
6,876
 36-40
7,628
 41-45
8,809
 46-50
10,099
 51-55
11,280
หมายเหตุ
1. การเลือกซื้อความคุ้มครองคนไข้ในและคนไข้นอกสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองต่างแผนกันได้
2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
3. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่