ประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan แผน 5

฿14,232.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน5

 ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD)
 1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
     1.1 ห้องผู้ป่วย (สูงสุด 30 วัน)
5,000
     1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 10 วัน)
10,000
 2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
50,000
     2.1 วงเงินกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง
10,000
     2.2 ค่ารถพยาบาล*
1,000
 3. การรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง
100,000
 4. การดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
2,500
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD)
วงเงิน/ครั้ง (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน)
2,500

อายุ

แผน5

  คนไข้ใน (IPD)
0-5
38,194
 6-10
17,847
 11-15
14,232
 16-20
14,364
 21-25
15,010
 26-30
15,793
 31-35
15,824
 36-40
17,876
 41-45
20,793
 46-50
25,987
 51-55
28,968
  คนไข้นอก (OPD)
0-5
41,091
 6-10
22,291
 11-15
16,383
 16-20
12,973
 21-25
12,758
 26-30
14,826
 31-35
17,188
 36-40
19,068
 41-45
22,023
 46-50
25,246
 51-55
28,200

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่