ประกันภัยไข้เลือดออก จากสินมั่นคง

฿203.00

Description

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยไข้เลือดออก

 

                                      สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยไข้เลือดออก

ความคุ้มครอง 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
ต่อครั้งและสูงสุดต่อปี
30,000 50,000 100,000 150,000
เงินชดเชยรายวัน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
สูงสุด 30 วัน  ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
300 500 1,000 1,500
เบี้ยสุทธิ 189 290 580 870
อากร 1 2 3 4
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 20 41 61
เบี้ยรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 203 312 624 935

 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. ระยะเวลารอคอย 30 วัน นับจากวันที่ซื้อประกัน ครั้งแรก 
2. รับประกันภัยตั้งแต่ อายุ 1 – 70 ปี 
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุด ไม่เกิน 2 ฉบับ และทุนรวมสูงสุด ไม่เกิน 150,000 บาท