ประกันภัย บ้านเปี่ยมสุข

฿1,771.92

Description

แผนความคุ้มครองการประกันภัย บ้านเปี่ยมสุข Package 2018

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย / จำนวนจำกัดความคุ้มครอง (บาท)

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

แผน5

แผน6

แผน7

แผน8

หมวด 1 การประกันอัคคีภัยและเพิ่ม
1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน
      จากยวดยาพานหนะ ภัยจากควัน
     500,000
  1,000,000
  1,500,000
  2,000,000
  2,500,000
  3,000,000
    4,000,000
    5,000,000
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำ
      อันมีเจตนาร้ายฯ
       50,000
     100,000
     150,000
     200,000
     250,000
     300,000
       400,000
       500,000
ภัยขยายเพิ่มเติม
1.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
       50,000
       50,000
       50,000
       50,000
       50,000
     200,000
       200,000
       200,000
1.4 ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ
      ภัยจากลูกเห็บ)
       50,000
       50,000
       50,000
       50,000
       50,000
     100,000
       100,000
       100,000
หมวด 2 การประกันภัยโจรกรรม
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์  ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ
ต่อตัวอาคาร (จร.2)
     100,000
     100,000
     100,000
     100,000
     100,000
     300,000
       300,000
       300,000
หมวด 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด
         5,000
       10,000
       10,000
       10,000
       10,000
       50,000
        50,000
        50,000
หมวด 4 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     300,000
     300,000
     300,000
     300,000
     300,000
     500,000
       500,000
       500,000
หมวด 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัย
ต่อวัน
         1,500
         2,000
         2,000
         2,000
         2,000
         2,500
          2,500
          2,500
สูงสุด30 วันต่อครั้งและตลอดปี
รวม
       45,000
       60,000
       60,000
       60,000
       60,000
       75,000
        75,000
        75,000
หมวด 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร
         5,000
       10,000
       10,000
       10,000
       10,000
       20,000
        20,000
        20,000
สิ่งปลูกสร้างคอนกรีตล้วน
เบี้ยสุทธิต่อปี
    1,649.00
    2,210.00
    2,677.00
    3,145.00
    3,612.00
    5,729.00
      6,664.00
      7,599.00
เบี้ยรวมต่อปี
   1,771.92
   2,374.33
   2,876.16
   3,379.06
   3,880.89
   6,154.64
    7,159.37
    8,164.10
สิ่งปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้
เบี้ยสุทธิต่อปี
    2,197.00
    3,281.00
    4,258.00
    5,236.00
    6,213.00
    8,852.00
    10,807.00
    12,762.00
เบี้ยรวมต่อปี
   2,360.42
   3,525.65
   4,575.32
   5,624.99
   6,674.00
   9,510.16
  11,610.57
  13,710.98

ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง ได้แก่ เงินทอง รูปพรรณ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน
รูปออกแบบ ลวดลาย แบบพิมพ์ หรือ แม่พิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณีย์ยากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจอยู่ในความ
ดูแล ของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้รักษาทรัพย์

สนใจประกันติดต่อได้ที่นี่