ประกัน LMG Universal Series แผน 3

฿10,977.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Coverage details 

Plan 3

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient Hospital Expenses
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Maximum Limit Per Disability 1,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) /
Daily charges for standard room & board, including food and nursing’s
services (maximum limit per day)
5,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย
วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for Intensive Care Unit (ICU) /
Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
10,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) / 1,300
Physician’s Daily Hospital Visit for Non-Surgical
(maximum limit 1 time per day)
สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด
Surgical Expenses : Surgeon’s Fee per Surgical Schedule
100,000
หมายเหตุ / Remark – จํานวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ล่าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Benefits

Plan 3

4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / Hospital General Expenses 80,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
 – ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Laboratory and
medical equipment expenses
 – ค่ากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด / Physiotherapy treatment
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room
 – ค่ายากลับบ้าน / Prescribed medications
 – ค่าใช้จ่ายสําหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure
or day case surgery
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด /
Specialist Consultation Fee in case of Non-Surgical
10,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล /Local Road Ambulance Service 1,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ /
Emergency Outpatient Treatment (24 Hours After Accident)
10,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบําบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วย
ใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from the
hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน) / Expenses for organ transplant, Bone
marrow transplant, Hemodialysis (excluding donor’s cost)
(maximum limit per year)
100,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a driver or a passenger
150,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Optional Benefits 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / Outpatient Benefits

Plan 3

ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) / ConsultationFees, Medicines,
Drugs Prescribed by a Registered Physician, Laboratory Tests
(1 Visit / Day, 30 Visits / Year)
2,000
หมายเหตุ / Remark ** ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ** Maximum limit for any expense for Organ Transplant, Bone Marrow Transplant, Hemodialysis (combined limit for item 1 – 4 with maximum Limit Per year)

ราคาเบี้ยประกัน

กรณี IPD

อายุ/Age
Plan 3
อายุ/Age
Plan 3
15วัน – 1 ปี 31,613 31 ปี 13,899
2 ปี 30,913 32 ปี 13,989
3 ปี 29,712 33 ปี 14,079
4 ปี 28,612 34 ปี 14,806
5 ปี 27,311 35 ปี 15,907
6 ปี 25,911 36 ปี 16,607
7 ปี 23,510 37 ปี 16,709
8 ปี 21,809 38 ปี 16,810
9 ปี 19,908 39 ปี 16,912
10 ปี 17,808 40 ปี 17,013
11 ปี 16,707 41 ปี 17,836
12 ปี 15,507 42 ปี 17,959
13 ปี 14,742 43 ปี 18,082
14 ปี 13,906 44 ปี 18,205
15 ปี 12,706 45 ปี 18,328
16 ปี 11,505 46 ปี 21,434
17 ปี 10,977 47 ปี 21,573
18 ปี 10,989 48 ปี 22,209
19 ปี 11,002 49 ปี 23,510
20 ปี 11,014 50 ปี 24,710
21 ปี 10,961 51 ปี 25,882
22 ปี 11,062 52 ปี 26,035
23 ปี 11,163 53 ปี 27,211
24 ปี 11,265 54 ปี 29,112
25 ปี 11,366 55 ปี 30,913
26 ปี 11,657 56 ปี 33,114
27 ปี 11,747 57 ปี 35,815
28 ปี 11,837 58 ปี 37,115
29 ปี 11,926 59 ปี 39,316
30 ปี 12,016 60 ปี 41,217

กรณี IPD + OPD

อายุ/Age
plan 3
อายุ/Age
plan 3
15วัน – 1 ปี 49,821 31 ปี 21,533
2 ปี 48,853 32 ปี 21,682
3 ปี 46,919 33 ปี 21,811
4 ปี 45,419 34 ปี 22,577
5 ปี 43,018 35 ปี 23,717
6 ปี 40,717 36 ปี 24,787
7 ปี 36,916 37 ปี 24,929
8 ปี 33,714 38 ปี 25,069
9 ปี 30,754 39 ปี 25,210
10 ปี 27,612 40 ปี 25,350
11 ปี 25,711 41 ปี 26,570
12 ปี 24,074 42 ปี 26,736
13 ปี 23,303 43 ปี 26,902
14 ปี 22,110 44 ปี 27,068
15 ปี 20,209 45 ปี 27,234
16 ปี 18,035 46 ปี 31,238
17 ปี 17,512 47 ปี 31,872
18 ปี 17,528 48 ปี 32,557
19 ปี 17,078 49 ปี 33,908
20 ปี 17,094 50 ปี 35,157
21 ปี 17,084 51 ปี 37,626
22 ปี 17,217 52 ปี 37,834
23 ปี 17,349 53 ปี 39,065
24 ปี 17,482 54 ปี 41,020
25 ปี 17,614 55 ปี 42,876
26 ปี 18,342 56 ปี 46,020
27 ปี 18,461 57 ปี 48,878
28 ปี 18,580 58 ปี 50,234
29 ปี 18,697 59 ปี 52,491
30 ปี 18,816 60 ปี 54,448

เงื่อนไขรับประกัน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน / Emergency Assistance Services
1) การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอา
ประกันภัยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ํากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้อง
ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available for insured traveling over 150 kilometers from resident address
or cross border. Trip duration must be no longer than 90 days.”
2) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลําเนา ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท /
Worldwide medical evacuation & repatriation up to 1,000,000 THB. “
3) บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB.
บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 02 039 5766
เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
– ผู้เอาประกันมีอายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ / The applicant with age over 15 days – 60 years old.
– รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 90 ปี / Guaranteed renewal up to 90 years old.
– คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันและสมัครพร้อมกันเท่านั้น /Spouse and children applying for the family plan, must apply at the same time as the main insured and for the same plan.
– สําหรับยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ ผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 16 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง(ผู้ใหญ่) 1 ท่าน (ผู้ใหญ่อายุ 20 – 55 ปี) โดยผู้เยาว์ต้องถือแผนความคุ้มครองที่ต่ํากว่า หรือเท่ากับผู้ใหญ่ โดยเด็ก 1 ท่าน ต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน / for Universal Series
juvenile (15 days – 16 years) must apply with 1 adult (Age 20 – 55 years) and the juvenile must apply for same plan or lower
than adult.
– กรณีผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 12 ปี) แนบสําเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days – 12 years old must submit full
medical record.
– ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and must be underwritten and approved by LMG.
– เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age.
– กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application.
– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not complete at the time the policy commences.
– อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty.
– อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 / This insurance plan is valid until 31 December 2019

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่