ประกัน LMG Universal Series แผน 4

฿16,007.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Coverage details 

Plan 4

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient Hospital Expenses
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Maximum Limit Per Disability 1,500,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) /
Daily charges for standard room & board, including food and nursing’s
services (maximum limit per day)
6,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย
วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for Intensive Care Unit (ICU) /
Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
12,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) / 1,500
Physician’s Daily Hospital Visit for Non-Surgical
(maximum limit 1 time per day)
สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด
Surgical Expenses : Surgeon’s Fee per Surgical Schedule
120,000
หมายเหตุ / Remark – จํานวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ล่าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Benefits

Plan 4

4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / Hospital General Expenses 100,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
 – ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Laboratory and
medical equipment expenses
 – ค่ากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด / Physiotherapy treatment
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room
 – ค่ายากลับบ้าน / Prescribed medications
 – ค่าใช้จ่ายสําหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure
or day case surgery
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด /
Specialist Consultation Fee in case of Non-Surgical
12,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล /Local Road Ambulance Service 1,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ /
Emergency Outpatient Treatment (24 Hours After Accident)
15,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบําบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วย
ใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from the
hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน) / Expenses for organ transplant, Bone
marrow transplant, Hemodialysis (excluding donor’s cost)
(maximum limit per year)
100,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a driver or a passenger
200,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Optional Benefits 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / Outpatient Benefits

Plan 4

ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) / ConsultationFees, Medicines,
Drugs Prescribed by a Registered Physician, Laboratory Tests
(1 Visit / Day, 30 Visits / Year)
2,200
หมายเหตุ / Remark ** ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ** Maximum limit for any expense for Organ Transplant, Bone Marrow Transplant, Hemodialysis (combined limit for item 1 – 4 with maximum Limit Per year)

ราคาเบี้ยประกัน

กรณี IPD

อายุ/Age
Plan 4
อายุ/Age
Plan 4
15วัน – 1 ปี 46,819 31 ปี 18,042
2 ปี 45,919 32 ปี 18,151
3 ปี 44,818 33 ปี 18,259
4 ปี 42,517 34 ปี 18,908
5 ปี 40,117 35 ปี 19,808
6 ปี 38,016 36 ปี 20,497
7 ปี 36,915 37 ปี 20,631
8 ปี 33,914 38 ปี 20,765
9 ปี 30,813 39 ปี 20,900
10 ปี 28,712 40 ปี 21,034
11 ปี 26,911 41 ปี 22,992
12 ปี 24,710 42 ปี 23,141
13 ปี 22,810 43 ปี 24,910
14 ปี 20,609 44 ปี 25,711
15 ปี 19,408 45 ปี 26,511
16 ปี 18,408 46 ปี 27,648
17 ปี 17,608 47 ปี 27,815
18 ปี 16,007 48 ปี 27,982
19 ปี 16,107 49 ปี 28,149
20 ปี 16,307 50 ปี 29,312
21 ปี 16,507 51 ปี 31,213
22 ปี 16,607 52 ปี 32,614
23 ปี 16,707 53 ปี 33,914
24 ปี 16,857 54 ปี 35,215
25 ปี 17,007 55 ปี 37,115
26 ปี 17,107 56 ปี 39,916
27 ปี 17,307 57 ปี 42,117
28 ปี 17,407 58 ปี 44,718
29 ปี 17,507 59 ปี 46,119
30 ปี 17,708 60 ปี 48,220

กรณี IPD + OPD

อายุ/Age
plan 4
อายุ/Age
plan 4
15วัน – 1 ปี 65,327 31 ปี 26,197
2 ปี 64,203 32 ปี 26,340
3 ปี 62,988 33 ปี 26,482
4 ปี 60,125 34 ปี 27,165
5 ปี 57,024 35 ปี 28,099
6 ปี 53,423 36 ปี 29,265
7 ปี 51,421 37 ปี 29,439
8 ปี 47,720 38 ปี 29,612
9 ปี 43,519 39 ปี 29,786
10 ปี 40,416 40 ปี 29,959
11 ปี 37,716 41 ปี 32,584
12 ปี 33,758 42 ปี 32,776
13 ปี 31,802 43 ปี 34,588
14 ปี 29,545 44 ปี 35,432
15 ปี 27,312 45 ปี 37,416
16 ปี 25,211 46 ปี 38,885
17 ปี 24,225 47 ปี 39,102
18 ปี 22,581 48 ปี 39,318
19 ปี 22,404 49 ปี 39,535
20 ปี 22,492 50 ปี 40,747
21 ปี 22,885 51 ปี 44,050
22 ปี 23,018 52 ปี 45,506
23 ปี 23,150 53 ปี 46,861
24 ปี 23,333 54 ปี 48,216
25 ปี 23,515 55 ปี 50,171
26 ปี 24,022 56 ปี 53,485
27 ปี 24,251 57 ปี 55,742
28 ปี 24,380 58 ปี 58,399
29 ปี 24,509 59 ปี 59,857
30 ปี 24,739 60 ปี 62,426

เงื่อนไขรับประกัน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน / Emergency Assistance Services
1) การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอา
ประกันภัยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ํากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้อง
ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available for insured traveling over 150 kilometers from resident address
or cross border. Trip duration must be no longer than 90 days.”
2) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลําเนา ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท /
Worldwide medical evacuation & repatriation up to 1,000,000 THB. “
3) บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB.
บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 02 039 5766
เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
– ผู้เอาประกันมีอายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ / The applicant with age over 15 days – 60 years old.
– รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 90 ปี / Guaranteed renewal up to 90 years old.
– คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันและสมัครพร้อมกันเท่านั้น /Spouse and children applying for the family plan, must apply at the same time as the main insured and for the same plan.
– สําหรับยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ ผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 16 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง(ผู้ใหญ่) 1 ท่าน (ผู้ใหญ่อายุ 20 – 55 ปี) โดยผู้เยาว์ต้องถือแผนความคุ้มครองที่ต่ํากว่า หรือเท่ากับผู้ใหญ่ โดยเด็ก 1 ท่าน ต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน / for Universal Series
juvenile (15 days – 16 years) must apply with 1 adult (Age 20 – 55 years) and the juvenile must apply for same plan or lower
than adult.
– กรณีผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 12 ปี) แนบสําเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days – 12 years old must submit full
medical record.
– ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and must be underwritten and approved by LMG.
– เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age.
– กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application.
– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not complete at the time the policy commences.
– อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty.
– อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 / This insurance plan is valid until 31 December 2019

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่