ประกัน LMG Universal Series แผน 5

฿18,008.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Coverage details 

Plan 5

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient Hospital Expenses
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Maximum Limit Per Disability 2,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) /
Daily charges for standard room & board, including food and nursing’s
services (maximum limit per day)
8,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย
วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for Intensive Care Unit (ICU) /
Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
16,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) / 2,000
Physician’s Daily Hospital Visit for Non-Surgical
(maximum limit 1 time per day)
สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด
Surgical Expenses : Surgeon’s Fee per Surgical Schedule
150,000
หมายเหตุ / Remark – จํานวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ล่าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Benefits

Plan 5

4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / Hospital General Expenses 120,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
 – ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Laboratory and
medical equipment expenses
 – ค่ากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด / Physiotherapy treatment
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room
 – ค่ายากลับบ้าน / Prescribed medications
 – ค่าใช้จ่ายสําหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure
or day case surgery
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด /
Specialist Consultation Fee in case of Non-Surgical
15,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล /Local Road Ambulance Service 1,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ /
Emergency Outpatient Treatment (24 Hours After Accident)
20,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบําบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วย
ใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from the
hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน) / Expenses for organ transplant, Bone
marrow transplant, Hemodialysis (excluding donor’s cost)
(maximum limit per year)
100,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a driver or a passenger
300,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Optional Benefits 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / Outpatient Benefits

Plan 5

ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) / ConsultationFees, Medicines,
Drugs Prescribed by a Registered Physician, Laboratory Tests
(1 Visit / Day, 30 Visits / Year)
2,500
หมายเหตุ / Remark ** ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ** Maximum limit for any expense for Organ Transplant, Bone Marrow Transplant, Hemodialysis (combined limit for item 1 – 4 with maximum Limit Per year)

ราคาเบี้ยประกัน

กรณี IPD

อายุ/Age
Plan 5
อายุ/Age
Plan 5
15วัน – 1 ปี 57,023 31 ปี 20,567
2 ปี 55,923 32 ปี 20,716
3 ปี 53,822 33 ปี 20,864
4 ปี 50,921 34 ปี 21,012
5 ปี 48,620 35 ปี 22,610
6 ปี 46,219 36 ปี 23,503
7 ปี 44,818 37 ปี 23,686
8 ปี 40,717 38 ปี 23,869
9 ปี 37,457 39 ปี 24,053
10 ปี 32,614 40 ปี 25,611
11 ปี 30,613 41 ปี 26,100
12 ปี 28,412 42 ปี 26,305
13 ปี 26,511 43 ปี 26,911
14 ปี 23,384 44 ปี 27,812
15 ปี 22,009 45 ปี 28,512
16 ปี 21,009 46 ปี 29,412
17 ปี 19,008 47 ปี 30,913
18 ปี 18,008 48 ปี 31,519
19 ปี 18,508 49 ปี 32,914
20 ปี 18,608 50 ปี 34,814
21 ปี 18,708 51 ปี 36,515
22 ปี 18,808 52 ปี 38,891
23 ปี 18,908 53 ปี 39,144
24 ปี 19,008 54 ปี 40,917
25 ปี 19,208 55 ปี 43,218
26 ปี 19,408 56 ปี 45,819
27 ปี 19,508 57 ปี 46,645
28 ปี 19,608 58 ปี 48,620
29 ปี 19,808 59 ปี 50,921
30 ปี 20,008 60 ปี 53,422

กรณี IPD + OPD

อายุ/Age
plan 5
อายุ/Age
plan 5
15วัน – 1 ปี 76,647 31 ปี 29,036
2 ปี 75,426 32 ปี 29,220
3 ปี 73,203 33 ปี 29,403
4 ปี 68,929 34 ปี 29,586
5 ปี 65,627 35 ปี 31,219
6 ปี 62,326 36 ปี 32,584
7 ปี 60,225 37 ปี 32,808
8 ปี 55,023 38 ปี 33,032
9 ปี 50,563 39 ปี 33,256
10 ปี 45,154 40 ปี 34,855
11 ปี 42,418 41 ปี 36,061
12 ปี 39,117 42 ปี 36,311
13 ปี 36,315 43 ปี 37,216
14 ปี 32,488 44 ปี 38,617
15 ปี 30,945 45 ปี 39,517
16 ปี 28,613 46 ปี 40,825
17 ปี 25,911 47 ปี 42,397
18 ปี 24,625 48 ปี 43,053
19 ปี 24,847 49 ปี 44,497
20 ปี 24,994 50 ปี 47,520
21 ปี 25,119 51 ปี 49,571
22 ปี 25,284 52 ปี 52,001
23 ปี 25,449 53 ปี 52,309
24 ปี 25,614 54 ปี 54,137
25 ปี 25,830 55 ปี 56,492
26 ปี 26,899 56 ปี 59,930
27 ปี 27,032 57 ปี 60,815
28 ปี 27,163 58 ปี 62,848
29 ปี 27,394 59 ปี 65,427
30 ปี 27,625 60 ปี 69,329

เงื่อนไขรับประกัน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน / Emergency Assistance Services
1) การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอา
ประกันภัยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ํากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้อง
ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available for insured traveling over 150 kilometers from resident address
or cross border. Trip duration must be no longer than 90 days.”
2) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลําเนา ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท /
Worldwide medical evacuation & repatriation up to 1,000,000 THB. “
3) บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB.
บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 02 039 5766
เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
– ผู้เอาประกันมีอายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ / The applicant with age over 15 days – 60 years old.
– รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 90 ปี / Guaranteed renewal up to 90 years old.
– คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันและสมัครพร้อมกันเท่านั้น /Spouse and children applying for the family plan, must apply at the same time as the main insured and for the same plan.
– สําหรับยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ ผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 16 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง(ผู้ใหญ่) 1 ท่าน (ผู้ใหญ่อายุ 20 – 55 ปี) โดยผู้เยาว์ต้องถือแผนความคุ้มครองที่ต่ํากว่า หรือเท่ากับผู้ใหญ่ โดยเด็ก 1 ท่าน ต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน / for Universal Series
juvenile (15 days – 16 years) must apply with 1 adult (Age 20 – 55 years) and the juvenile must apply for same plan or lower
than adult.
– กรณีผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 12 ปี) แนบสําเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days – 12 years old must submit full
medical record.
– ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and must be underwritten and approved by LMG.
– เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age.
– กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application.
– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not complete at the time the policy commences.
– อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty.
– อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 / This insurance plan is valid until 31 December 2019

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่