ประกันสุขภาพ LMG Happy Health 15,000

฿15,000.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ขอบเขตความคุ้มครอง

คุ้มครองเฉพาะภานในประเทศไทยเท่านั้น

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

เงื่อนไขการรับประกันตามช่วงอายุแรกเข้า (ปี)

18-30

31-45

46-55

56-65

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

300,000

300,000

300,000

300,000

หมวด 1 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (1)
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 – ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน)
4,000
4,000
3,000
2,500
 – ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน)
8,000
8,000
6,000
5,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
60,000
60,000
50,000
50,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / ค่าตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ค่ากายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยใน /
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / ค่ายากลับบ้าน / ค่าใช้จ่ายสำหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง
ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง *
 – ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง)
1,000
1,000
1,000
1,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
แบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบำบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง
ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง *
 – ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้บริจาคอวัยวะ)
(รวมทุกความคุ้มครองสูงสุดปีละไม่เกิน) **
60,000
60,000
50,000
50,000
1.3 การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)
60,000
60,000
50,000
50,000
 – ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง
ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง *
 – ค่าธรรมเนียมแพทย์วัสัญญี / พยาบาลวัสัญญี
1.4 การดูแลโดยแพทย์ หรือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
 – แพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้งต่อวัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 35 วัน )
2,000
2,000
2,000
2,000
 – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค กรณีมีหรือไม่มีการผ่าตัด (ต่อครั้ง)
6,000
6,000
6,000
6,000
หมวด 2 ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการ
ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
10,000
10,000
10,000
10,000
หมวด 3 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)  (สำรองจ่าย) (2)
3.1 ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
(วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
1,500
1,000
500
3.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิด
อุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน (สูงสุดต่อครั้ง) (ER oniy)
10,000
10,000
5,000
5,000
อัตราเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ 0.4% (บาท) /คน / ปี
15,000 บาท
หมายเหตุ
* คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง หมายถึง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางการแพทย์ ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้ ในหน้าตารางกรมธรรม์
** หมวด 1.2 – ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต คือ จำนวนเงินสูงสุดที่จ่ายทุกหมวดรวมกัน (รวมผู้ป่วนในและผู้ป่วนนอก) ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้ ในหน้าตารามกรมธรรม์
(1) ความคุ้มครองผลประโยชน์ภายใต้หมวด 1 สำหรับการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นบัตร Care Card ในการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลที่ระบุอยู่ในคู่สัญญาของบริษัทฯ
(2) สำหรับค่าใช้จ่ายหมวด 3 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) กรณีผู้เอาประกันต้องใช้สิทธิ์ผู้ป่วยนอก จะต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จตัวจริงพร้อมเอกสารประกอบมาเบิกทางบริษัทฯ เท่านั้น
เงื่อนไขที่สำคัญของกรมธรรม์
1. ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผู้ป่วยในรายวันในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมให้รวมอยู่ในส่วนของ ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
2. จำนวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
3. คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง หมายถึง คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์
4. หมวด 1.2 – ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต คือ จำนวนเงินสูงสุด
ที่จ่ายทุกหมวดรวมกัน (รวมหมวดค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและหมวดการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) ไม่เกินวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามที่ระบุไว้หน้าตารางกรมธรรม์
5. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขต่อไปนี้
– หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
– หากเข้ารับการรักษษในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
– และสำหรับผู้ป่วยนอกไม่เกินกว่า 14 วัน นับแต่การรักษาครั้งสุดท้ายก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน
6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำหรับจ่ายกรณีผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยนอก (2) สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
6.1 กรณีผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิ์ผู้ป่วยนอก จะต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จตัวจริงพร้อมเอกสารประกอบมาเบิกกับทางบริษัทฯ เท่านั้น (2)
6.2 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรกโดยจ่ายไม่เกินจำนวนที่ต้องจ่ายจริงหรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ (2)
7. การเริ่มต้นความคุ้มครอง
– การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภันมีผลบังคับเป็นครั้งแรกยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
– การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้
1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจกการตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา120 วัน (Waiting Period) หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ / เจ็บป่วย / โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
4. ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป บริษัทฯ ไม่คุ้มรอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมถึงสภาวะแทรกซ้อน ) อาการหรือสภาวะผิดปกติต่างๆ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
x โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
x การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
x การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
x การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
x การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
x การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
x การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
x ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่