ประกัน LMG Universal Series แผน 2

฿8,412.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Coverage details 

Plan 2

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient Hospital Expenses
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Maximum Limit Per Disability 600,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) /
Daily charges for standard room & board, including food and nursing’s
services (maximum limit per day)
3,500
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย
วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for Intensive Care Unit (ICU) /
Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
7,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) / 1,000
Physician’s Daily Hospital Visit for Non-Surgical
(maximum limit 1 time per day)
สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด
Surgical Expenses : Surgeon’s Fee per Surgical Schedule
60,000
หมายเหตุ / Remark – จํานวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ล่าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Benefits

Plan 2

4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / Hospital General Expenses 60,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
 – ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Laboratory and
medical equipment expenses
 – ค่ากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด / Physiotherapy treatment
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room
 – ค่ายากลับบ้าน / Prescribed medications
 – ค่าใช้จ่ายสําหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure
or day case surgery
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด /
Specialist Consultation Fee in case of Non-Surgical
6,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล /Local Road Ambulance Service 1,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ /
Emergency Outpatient Treatment (24 Hours After Accident)
6,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบําบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วย
ใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from the
hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน) / Expenses for organ transplant, Bone
marrow transplant, Hemodialysis (excluding donor’s cost)
(maximum limit per year)
60,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a driver or a passenger
100,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Optional Benefits 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / Outpatient Benefits

Plan 2

ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) / ConsultationFees, Medicines,
Drugs Prescribed by a Registered Physician, Laboratory Tests
(1 Visit / Day, 30 Visits / Year)
1,500
หมายเหตุ / Remark ** ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ** Maximum limit for any expense for Organ Transplant, Bone Marrow Transplant, Hemodialysis (combined limit for item 1 – 4 with maximum Limit Per year)

ราคาเบี้ยประกัน

กรณี IPD

อายุ/Age
Plan 2
อายุ/Age
Plan 2
15วัน – 1 ปี 20,609 31 ปี 10,566
2 ปี 20,346 32 ปี 10,647
3 ปี 19,808 33 ปี 10,728
4 ปี 18,708 34 ปี 11,005
5 ปี 17,908 35 ปี 11,605
6 ปี 16,807 36 ปี 12,058
7 ปี 15,607 37 ปี 12,150
8 ปี 14,206 38 ปี 12,242
9 ปี 13,810 39 ปี 12,335
10 ปี 12,906 40 ปี 12,427
11 ปี 11,705 41 ปี 13,906
12 ปี 10,605 42 ปี 14,657
13 ปี 9,629 43 ปี 14,767
14 ปี 9,528 44 ปี 14,877
15 ปี 9,426 45 ปี 15,307
16 ปี 8,412 46 ปี 16,221
17 ปี 8,494 47 ปี 16,907
18 ปี 8,576 48 ปี 17,808
19 ปี 8,658 49 ปี 18,708
20 ปี 8,740 50 ปี 19,308
21 ปี 8,804 51 ปี 20,212
22 ปี 8,904 52 ปี 21,709
23 ปี 8,954 53 ปี 22,509
24 ปี 9,004 54 ปี 23,710
25 ปี 9,104 55 ปี 24,710
26 ปี 9,270 56 ปี 25,411
27 ปี 9,350 57 ปี 26,811
28 ปี 9,431 58 ปี 27,511
29 ปี 9,511 59 ปี 28,612
30 ปี 9,592 60 ปี 29,512

กรณี IPD + OPD

อายุ/Age
plan2
อายุ/Age
plan2
15วัน – 1 ปี 38,217 31 ปี 17,625
2 ปี 37,619 32 ปี 17,738
3 ปี 36,615 33 ปี 17,850
4 ปี 34,615 34 ปี 18,158
5 ปี 32,814 35 ปี 18,789
6 ปี 30,613 36 ปี 19,574
7 ปี 28,313 37 ปี 19,700
8 ปี 24,511 38 ปี 19,826
9 ปี 23,783 39 ปี 19,952
10 ปี 21,810 40 ปี 20,078
11 ปี 19,269 41 ปี 22,166
12 ปี 18,121 42 ปี 22,957
13 ปี 17,096 43 ปี 23,107
14 ปี 16,947 44 ปี 23,256
15 ปี 16,797 45 ปี 23,726
16 ปี 14,679 46 ปี 25,909
17 ปี 14,799 47 ปี 26,641
18 ปี 14,918 48 ปี 27,588
19 ปี 13,974 49 ปี 28,533
20 ปี 14,087 50 ปี 29,179
21 ปี 14,687 51 ปี 30,917
22 ปี 14,813 52 ปี 32,853
23 ปี 14,889 53 ปี 33,703
24 ปี 14,965 54 ปี 34,955
25 ปี 15,091 55 ปี 36,005
26 ปี 15,465 56 ปี 37,626
27 ปี 15,574 57 ปี 39,080
28 ปี 15,684 58 ปี 39,834
29 ปี 15,793 59 ปี 40,989
30 ปี 15,903 60 ปี 41,943

เงื่อนไขรับประกัน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน / Emergency Assistance Services
1) การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอา
ประกันภัยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ํากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้อง
ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available for insured traveling over 150 kilometers from resident address
or cross border. Trip duration must be no longer than 90 days.”
2) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลําเนา ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท /
Worldwide medical evacuation & repatriation up to 1,000,000 THB. “
3) บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB.
บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 02 039 5766
เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
– ผู้เอาประกันมีอายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ / The applicant with age over 15 days – 60 years old.
– รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 90 ปี / Guaranteed renewal up to 90 years old.
– คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันและสมัครพร้อมกันเท่านั้น /Spouse and children applying for the family plan, must apply at the same time as the main insured and for the same plan.
– สําหรับยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ ผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 16 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง(ผู้ใหญ่) 1 ท่าน (ผู้ใหญ่อายุ 20 – 55 ปี) โดยผู้เยาว์ต้องถือแผนความคุ้มครองที่ต่ํากว่า หรือเท่ากับผู้ใหญ่ โดยเด็ก 1 ท่าน ต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน / for Universal Series
juvenile (15 days – 16 years) must apply with 1 adult (Age 20 – 55 years) and the juvenile must apply for same plan or lower
than adult.
– กรณีผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 12 ปี) แนบสําเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days – 12 years old must submit full
medical record.
– ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and must be underwritten and approved by LMG.
– เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age.
– กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application.
– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not complete at the time the policy commences.
– อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty.
– อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 / This insurance plan is valid until 31 December 2019

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่