ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ Elite Series

฿24,100.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง / Coverage details

ซิลเวอร์ / Silver

โกลด์ / Gold

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี / Overall Maximum limit per year
20,000,000
80,000,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งและต่อโรค/ Maximum limit per disability
500,000
20,000,000
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient hospital expenses
ซิลเวอร์ / Silver
โกลด์ / Gold
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and including nursing’s fee
   1.1.1   ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for standard
             room & board, including food and nuring’s services (maximum limit per day)
8,000
16,000
   1.1.2   ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges
            for Intensive Care Unit (ICU) / Coronary Caer Unit (CCU) (maximum limt per day)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร* / Customary and reasonale medical expenses*
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / General hospital expenses
   1.2.1   ค่ายาและค่าสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ
สมควรทางการแพทย์
ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง /
Customary and reasonable medical
expenses but not exceed maximum
limit per disability
   1.2.2   ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
   1.2.3   ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ / Laboratory and medical equipment expenses
   1.2.4   ค่ากายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด / Physiotherapy treatment
   1.2.5   ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room and equipent expenses
   1.2.6   ค่ายากลับบ้าน /  Prescribed medications
   1.2.7   ค่าบริการรถพยาบาล / Local road ambulance service
   1.2.8   ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ/ Emergency treatment within 24 hours accident
   1.2.9   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
             แบบผู้ป่วยนอกและค่ากายภาพบำบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วยใน  (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses
             occurred after discharge from the hospital includes OPD follow up and physiotherapy
             (maximum 30 days)
   1.2.10   ค่าใช้จ่ายสำหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure or day case surgery
   1.2.11   การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ สูงสุด 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาลตามแพทย์สั่ง / private nurse fees,
               up to 30 days,
              as a physician recommendation
   1.2.12   การรักษาแบบประคับประคอง / Hospice and palliative care
   1.2.13   ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่ายของผู้บริจาคอวัยวะ)
              (ปีละไม่เกิน) ** / Expenses for Orgen transplant, Bone marrow transplant, Hemodyalysis
              (excluding donor’s cost) (maxmum limit per year) **
1,000,000
2,000,000
   1.2.14   ค่ารักษากรณี ผู้ป่วยในสำหรับโรคทางจิตเวช (สูงสุด ต่อปี) / Psychiatric treatment (maxmum limit per year)
100,000
200,000
1.3 การรักษาพยาบาลโดยผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) /Surgery expenses or surgical fee (actual expenses)
   1.3.1   ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด /  Surgeon’s fees
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร* /
Customary and reasonale medical expenses*
   1.3.2   ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี/พยาบาลวิสัญญี /Anesthetist fees / Registered anesthetist nurse fees
1.4 การดูแลโดยแพทย์ หรือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค / Physician care or specialist consulting fees
   1.4.1   แพทย์เจ้าของไข้/ Physician’ daily or hospital visit
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร* /
Customary and reasonale medical expenses*
   1.4.2   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค กรณีมีหรือไม่มีการผ่าตัด / Specialist consultation fees (surgical and
             non-surgical)
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก / Outpatient treatment
2.1 ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฎิบัติการ / Doctor fees, medication, hospital service charges and laboratory expenses
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร* /
Customary and reasonale medical expenses*
2.2 กายภาพบำบัดในฐานะผู้ป่วยนอก / Physiotherapy as outpatient as determined by a registered physician
30,000
50,000
2.3 การรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ทางเลือกไคโรแพรคติก การฝังเข็ม/ Chiropractic and acupunture treatment as prescribed
     by a registered physician
3. การคลอดบุตร / Maternity benefits
3.1 กรณีการคลอดตามปกติ การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยการผ่าคลอดโดยตั้งใจ (ระยะเวลา 280 วัน) /
     Normal labor, vacuum / forcept delivery, planned caesarian section (280 days waiting period)
100,000
150,000
3.2 กรณีการแท้งบุตร (ระยเวลา 90 วัน) In case of miscarriage (90 days waiting period)
50,000
75,000
3.3 กรณีผ่าท้องเพราะการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉิน (ระยะเวลารอคอย 280 วัน) /
     In case of ectopic pregnancy or emergency ceasarian section from life threatening labor ( 280 days waiting period)
200,000
300,000
4. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal accident benefits
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยสะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of
sight or permanent disability (PA1) by accident including & assault, or motorcycle accident as a driver or
a passenger
200,000
200,000
5. ค่าปลงสพ / Funeral benefits
ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย *** / Funeral benefits due to injuries
or illness ***
10,000
15,000
6. ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น / Addifional benefits
6.1 ทันตกรรม(จ่ายสูงสุด 80% ของค่ารักษาทันตกรรมปกติ)/ Dental benefit (up to 80% of routine dental treatment)
80,000
80,000
6.2 การตรวจทางด้านสายตา (จ่าย 80% ของค่าตรวจสายตาและเลนส์สายตา) / Vision benffit bene ( up 80% of eye examination
     & perscription lenses)
10,000
10,000
7. ตารางส่วนลด / Discount table
7.1 ความเสียหายส่วนแรก 50,000 ต่อคน ต่อปี / Deductible 50,000 per person per year
20%
20%
     ความเสียหายส่วนแรก 100,000 ต่อคน ต่อปี / Deductibel 100,000 per person per year
30%
30%
     ความเสียหายส่วนแรก 200,000 ต่อคน ต่อปี / Deductibel 200,000 per person per year
40%
40%
7.2 ส่วนลดครอบครัวสำหรับสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป / Family discount for 3 family members and more.
5%
5%

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4 % / The annual premium (THB) included 0.4 % stamp duty

อายุ (ปี) Age (Year)

ซิลเวอร์ / Silver

 โกลด์ / Gold

อายุ (ปี) Age (Year)

ซิลเวอร์ / Silver

 โกลด์ / Gold

IPD

IPD + OPD

IPD

IPD + OPD

IPD

IPD + OPD

IPD

IPD + OPD

15 วัน – 1 ปี 50,200 77,200 61,700 102,800 31 31,800 49,000 40,500 62,300
2 49,800 76,600 61,400 102,300 32 32,100 49,400 41,500 63,800
3 49,000 75,400 61,000 101,700 33 32,200 49,500 42,100 64,700
4 48,800 75,100 60,500 100,800 34 33,000 50,800 42,400 65,200
5 47,900 73,700 59,700 99,500 35 33,600 51,700 43,400 66,800
6 31,100 47,900 39,500 60,800 36 34,900 53,700 45,100 69,400
7 30,600 47,100 39,400 60,600 37 35,600 54,800 45,900 70,600
8 30,000 46,100 38,600 59,400 38 36,400 56,000 46,100 70,900
9 29,200 44,900 37,800 58,200 39 36,700 56,500 47,400 72,900
10 28,500 43,900 36,500 56,100 40 37,200 57,300 48,700 75,000
11 27,700 42,600 34,800 53,500 41 38,600 59,400 51,100 78,600
12 27,200 41,900 34,200 52,600 42 39,800 61,200 52,500 80,700
13 27,000 41,600 33,200 51,100 43 40,400 62,200 54,300 83,500
14 26,600 40,900 33,000 50,700 44 40,800 62,800 54,600 84,000
15 26,300 40,500 32,200 49,600 45 41,500 63,800 56,000 86,100
16 25,900 39,800 31,200 48,000 46 42,900 66,000 57,500 88,400
17 25,700 39,500 30,700 47,300 47 43,700 67,300 58,200 89,500
18 25,200 38,700 29,800 45,800 48 44,700 68,700 59,900 90,600
19 24,800 38,200 29,400 45,300 49 45,400 69,900 59,600 91,700
20 24,100 37,100 30,200 46,400 50 46,500 71,600 60,300 92,800
21 24,700 38,000 30,900 47,500 51 49,700 76,400 62,800 96,600
22 25,000 38,500 31,500 48,400 52 50,400 77,600 63,900 98,300
23 25,400 39,100 31,900 49,100 53 51,200 78,800 64,600 99,400
24 25,700 39,600 32,300 49,700 54 51,500 79,300 66,000 101,600
25 26,500 40,700 33,500 51,600 55 53,400 82,100 67,700 104,200
26 28,500 43,900 35,800 55,100 56 56,400 86,800 71,800 110,400
27 29,000 44,600 36,900 56,800 57 57,700 88,700 74,000 113,800
28 29,200 44,900 37,300 57,400 58 59,700 91,900 77,500 119,300
29 29,400 45,200 38,200 58,800 59 61,800 95,100 79,700 122,600
30 29,200 46,000 38,700 59,600 60 62,200 95,700 81,100 124,800

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Additional Benefits

อายุ (ปี)

Age (Year)

ทันตกรรม

Dental

สายตา

Vision

1-5

9,438 3,012
6-10 13,052

3,012

11-25

10,052 3,012
26-35 14,056

4,016

36-45

15,060 4,016
46-55 17,068

4,518

56-60

19,076

5,020

เงื่อนไขและข้อตกลงความคุ้มครอง / Coverag Terms and Conditions
1. ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการผุ้ป่วยในรายวันในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมให้รวมอยู่ในส่วนของค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล / Nursing services and hospital daily charges are includard room and board
2. จำนวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับห้องผุ้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit ( ICU ) and Coronay Care Unit (CCU) room is 365 days
3. * คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Customary and reasonable medical expenses and not over maximum limit per disability
4. ** หมวด 1.2.13 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาตัวกรณี ปลูกไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต คือ จำนวนเงินสูงสุดที่จ่าย หมวด 1 และ 2 รวมกันสุงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ltem 1.2.13 Expenses for Organ transplant, Bone marrow transplant translpan, Hemodaylysis are combined maximum paid amounts for any expense in item 1 and 2 (maximum limit per year)
5. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากคครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
– หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่ /  The condition of treatment for symptoms arising from the same cause including all comlications more than 1 period of treatment
– Treatment for same disbility within 90 days from last treatment date, the expenses will be considered under the limit of previous treatment benefits
– Treatment for same diability more than 90 days from last treatment date, the expenses will be considered under the limit of new treatment benefits
6. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์ / Cost of outpatient emergency treament due to injury within 24 houre of the accident includes follow up treament within 15 days of the first treatment. The Company will pay this benefit according to the catual amounts paid but not exceeds
7. ** ความคุ้มครองค่าปลงศพ มีระยะเวลาคอย 180 วัน กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย / 180 days waiting period for funeral benefits in case of death by sicknes
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ค่าตรวจ MRI, PET & CT scan ตามความจำเป็นทางการแพทย์เท่านั้น / Company resrves the right to cover for lab tests, x-rays, diagnostics & pathology test, MRI, PET & CT scan on a case by case basis for customary and reasonble medical expenses subject to the maximum limit per disability

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่