ประกัน PA จาก เทเวศ

฿690.00

Description

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)/คน

แผน1

แผน2

แผน3

แผน4

แผน5

แผน6

1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสีบอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) อันมีสาเหตุมาจาก
  1.1 อุบัติเหตุทั่วไป
  100,000
  200,000
  300,000
  500,000
  800,000
  1,000,000
  1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
  100,000
  200,000
  300,000
  500,000
  800,000
  1,000,000
  1.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ.3.1)
    50,000
  100,000
  150,000
  250,000
  400,000
     500,000
2.ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และไม่เกิน 30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
         500
         500
         500
         500
         800
            800
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่เกิน (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
    10,000
    20,000
    30,000
    50,000
    80,000
     100,000

เบี้ยประกันภัย (บาท)/คน/ปี

(รวมภาษีและอากร)

690

990

1,290

1,790

2,690

3,390

หมายเหตุ : 1. แผนประกันภัยดังกล่าวมีบัตร PA CARD ท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน
2. มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์
3. เป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดพิการและไม่มีโรคประจำตัว
4. กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
5. ข้อตกลงคุ้มครอง, ข้อยกเว้น, เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สนใจประกันติดต่อที่นี่