ประกัน LMG Universal Series แผน 1

฿6,803.00

Description

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Coverage details 

Plan 1

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน / Inpatient Hospital Expenses
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง / Maximum Limit Per Disability 400,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล / Room and Board สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยธรรมดา (สูงสุดต่อวัน) /
Daily charges for standard room & board, including food and nursing’s
services (maximum limit per day)
2,000
1.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องผู้ป่วย
วิกฤต (CCU) (สูงสุดต่อวัน) / Daily charges for Intensive Care Unit (ICU) /
Coronary Care Unit (CCU) (maximum limit per day)
4,000
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ กรณีไม่มีการผ่าตัด (สูงสุดต่อวันและไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน) / 800
Physician’s Daily Hospital Visit for Non-Surgical
(maximum limit 1 time per day)
สูงสุด 365 วัน / Maximum 365 Days
3. การรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามตารางผ่าตัด
Surgical Expenses : Surgeon’s Fee per Surgical Schedule
40,000
หมายเหตุ / Remark – จํานวนวัน ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ล่าหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) และ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (CCU) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน / The total maximum number of days for standard room including Intensive Care Unit (ICU) and Coronary Care Unit (CCU) room is 365 days

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Benefits

Plan 1

4. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป / Hospital General Expenses 40,000
 – ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด / Medication and nutrition IV fluid คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต / Blood and blood component
 – ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Laboratory and
medical equipment expenses
 – ค่ากายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด / Physiotherapy treatment
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ / Operating room
 – ค่ายากลับบ้าน / Prescribed medications
 – ค่าใช้จ่ายสําหรับหัตถการหรือการผ่าตัดเล็ก / Small medical procedure
or day case surgery
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 – ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด /
Specialist Consultation Fee in case of Non-Surgical
4,000
 – ค่าบริการรถพยาบาล /Local Road Ambulance Service 1,000
 – ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ /
Emergency Outpatient Treatment (24 Hours After Accident)
4,000
 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
รวมถึงค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ากายภาพบําบัดที่ต่อเนื่องจากผู้ป่วย
ใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / Expenses occurred after discharge from the
hospital includes OPD follow up and physiotherapy (maximum 30 days)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง
Customary and Reasonable Medical Charges
 **ค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้บริจาคอวัยวะ) (ปีละไม่เกิน) / Expenses for organ transplant, Bone
marrow transplant, Hemodialysis (excluding donor’s cost)
(maximum limit per year)
40,000
5. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล / Personal Accident
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(อบ.1) รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ โดยสารจักรยานยนต์ / Loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA1) by an accident including murder & assault, or motorcycle accident as a driver or a passenger
50,000

ความคุ้มครองเพิ่มเติม / Optional Benefits 

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก / Outpatient Benefits

Plan 1

ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าบริการที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสําหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (วันละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) / ConsultationFees, Medicines,
Drugs Prescribed by a Registered Physician, Laboratory Tests
(1 Visit / Day, 30 Visits / Year)
1,000
หมายเหตุ / Remark ** ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษากรณี ปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต รวมทุกค่าใช้จ่ายข้อ 1 – 4 สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ / ** Maximum limit for any expense for Organ Transplant, Bone Marrow Transplant, Hemodialysis (combined limit for item 1 – 4 with maximum Limit Per year)

ราคาเบี้ยประกัน

กรณี IPD

อายุ/Age
Plan 1
อายุ/Age
Plan 1
15วัน – 1 ปี 15,807 31 ปี 8,055
2 ปี 15,407 32 ปี 8,096
3 ปี 15,006 33 ปี 8,136
4 ปี 14,506 34 ปี 8,304
5 ปี 13,806 35 ปี 8,504
6 ปี 12,906 36 ปี 9,004
7 ปี 11,805 37 ปี 9,153
8 ปี 10,705 38 ปี 9,204
9 ปี 9,804 39 ปี 9,604
10 ปี 8,604 40 ปี 10,305
11 ปี 8,004 41 ปี 10,905
12 ปี 7,503 42 ปี 11,129
13 ปี 7,303 43 ปี 11,182
14 ปี 7,003 44 ปี 11,236
15 ปี 6,803 45 ปี 11,289
16 ปี 7,003 46 ปี 12,984
17 ปี 7,099 47 ปี 13,045
18 ปี 7,153 48 ปี 13,105
19 ปี 7,206 49 ปี 13,206
20 ปี 7,233 50 ปี 13,806
21 ปี 7,239 51 ปี 14,606
22 ปี 7,248 52 ปี 15,186
23 ปี 7,257 53 ปี 15,253
24 ปี 7,266 54 ปี 15,607
25 ปี 7,283 55 ปี 16,407
26 ปี 7,303 56 ปี 17,808
27 ปี 7,403 57 ปี 18,308
28 ปี 7,604 58 ปี 19,700
29 ปี 7,704 59 ปี 20,709
30 ปี 7,904 60 ปี 21,909

กรณี IPD + OPD

อายุ/Age
plan1
อายุ/Age
plan1
15วัน – 1 ปี 27,4

12

31 ปี 13,866
2 ปี 26,612 32 ปี 13,939
3 ปี 25,911 33 ปี 14,010
4 ปี 24,310 34 ปี 14,209
5 ปี 22,510 35 ปี 14,707
6 ปี 20,810 36 ปี 15,507
7 ปี 18,578 37 ปี 15,862
8 ปี 17,474 38 ปี 15,947
9 ปี 16,568 39 ปี 16,607
10 ปี 15,364 40 ปี 17,708
11 ปี 13,367 41 ปี 18,509
12 ปี 12,834 42 ปี 19,033
13 ปี 12,602 43 ปี 19,126
14 ปี 12,270 44 ปี 19,219
15 ปี 12,038 45 ปี 19,312
16 ปี 11,915 46 ปี 22,216
17 ปี 12,042 47 ปี 22,323
18 ปี 12,127 48 ปี 22,429
19 ปี 12,212 49 ปี 22,575
20 ปี 12,255 50 ปี 23,221
21 ปี 12,342 51 ปี 25,195
22 ปี 12,357 52 ปี 25,826
23 ปี 12,371 53 ปี 25,943
24 ปี 12,385 54 ปี 26,348
25 ปี 12,412 55 ปี 27,198
26 ปี 12,586 56 ปี 29,483
27 ปี 12,710 57 ปี 30,037
28 ปี 12,935 58 ปี 31,483
29 ปี 13,059 59 ปี 32,546
30 ปี 13,283 60 ปี 33,800

เงื่อนไขรับประกัน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน / Emergency Assistance Services
1) การให้บริการความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนไข้ในภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอา
ประกันภัยเดินทางจากที่อยู่อาศัยปัจจุบันที่ระบุในกรมธรรม์ไม่ต่ํากว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้อง
ติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน / 24-hr medical assistance services available for insured traveling over 150 kilometers from resident address
or cross border. Trip duration must be no longer than 90 days.”
2) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นยังภูมิลําเนา ในวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท /
Worldwide medical evacuation & repatriation up to 1,000,000 THB. “
3) บริการเคลื่อนย้ายศพ ในวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท / Repatriation of mortal remains up to 1,000,000 THB.
บริการสายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง / Hotline Call 02 039 5766
เงื่อนไขการรับประกันภัย / Insurance Terms and Conditions
– ผู้เอาประกันมีอายุ 15 วัน – 60 ปีบริบูรณ์ / The applicant with age over 15 days – 60 years old.
– รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 90 ปี / Guaranteed renewal up to 90 years old.
– คู่สมรสและบุตรที่ต้องการสมัครประกันแบบครอบครัว จะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แผนเดียวกันและสมัครพร้อมกันเท่านั้น /Spouse and children applying for the family plan, must apply at the same time as the main insured and for the same plan.
– สําหรับยูนิเวอร์แซล ซีรีย์ ผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 16 ปี) ต้องสมัครพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง(ผู้ใหญ่) 1 ท่าน (ผู้ใหญ่อายุ 20 – 55 ปี) โดยผู้เยาว์ต้องถือแผนความคุ้มครองที่ต่ํากว่า หรือเท่ากับผู้ใหญ่ โดยเด็ก 1 ท่าน ต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน / for Universal Series
juvenile (15 days – 16 years) must apply with 1 adult (Age 20 – 55 years) and the juvenile must apply for same plan or lower
than adult.
– กรณีผู้เยาว์ (อายุ 15 วัน – 12 ปี) แนบสําเนาประวัติการรักษาทั้งหมด / The juvenile age 15 days – 12 years old must submit full
medical record.
– ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคําขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท / The applicant must complete an insurance application form and must be underwritten and approved by LMG.
– เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ / Premiums will be adjusted according to the changing age.
– กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย / Insurance policy will be effective after LMG approves the insurance application.
– กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย / Insurance policy does not cover pre-existing conditions and/or any treatment that are not complete at the time the policy commences.
– อัตราเบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท) รวมอากรแสตมป์ 0.4% / The annual premium includes 0.4% stamp duty.
– อัตราเบี้ยประกันภัยนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 / This insurance plan is valid until 31 December 2019

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่