วิริยะ PA 100,000

฿673.00

เลือก อบ1 หรือ อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 10,000

ไม่มีชดเชยรายได้ อาชีพขั้น 1-3

Description

Group A สำหรับอาชีพชั้น 1 : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับต่ำ
ผลประโยชน์แผน1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    100,000.00
ทุพพลภาพถาวร    100,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      10,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    100,000.00
การขั้บขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    100,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี อบ. 1670.00
 – สำหรับ อบ.2           773.00
Group B   สำหรับอาชีพ 2 : วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขาย และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับปานกลาง
ผลประโยชน์แผน1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    100,000.00
ทุพพลภาพ    100,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      10,000.00
การถูกฆ่าตกรรมและลอบทำร้าย    100,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    100,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ.ๅ673.00          
 – สำหรับ อบ.2           773.00
Group C   สำหรับอาชีพชั้น 3 :  ผู้ปฎิบัติงานด้านช่าง พนักงานส่งเอกสาร + เก็บเงิน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับสูง
ผลประโยชน์แผน1
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    100,000.00
ทุพพลภาพถาวร    100,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      10,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    100,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    100,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1972.00          
 – สำหรับ อบ.2        1,117.00

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่