วิริยะ PA 500,000

฿2,135.00

เลือก อบ1 หรือ อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 50,000

ไม่มีชดเชยรายได้ เลือกขั้นอาชีพ 1-2

Description

Group A สำหรับอาชีพชั้น 1 : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับต่ำ
ผลประโยชน์แผน5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    500,000.00
ทุพพลภาพถาวร    500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      50,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    500,000.00
การขั้บขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    500,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        2,135.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        2,783.00
Group B   สำหรับอาชีพ 2 : วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขาย และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับปานกลาง
ผลประโยชน์แผน5
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    500,000.00
ทุพพลภาพ    500,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      50,000.00
การถูกฆ่าตกรรมและลอบทำร้าย    500,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    500,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        2,315.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        2,783.00

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่