วิริยะ PA 400,000

฿1,925.00

เลือก อบ1 หรือ อบ. 2  ค่ารักษาพยาบาล 40,000

ไม่มีชดเชยรายได้ เลือกขั้นอาชีพ 1-2

Description

Group A สำหรับอาชีพชั้น 1 : ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับต่ำ
ผลประโยชน์แผน4
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    400,000.00
ทุพพลภาพถาวร    400,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      40,000.00
การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย    400,000.00
การขั้บขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    400,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        1,925.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        2,309.00
Group B   สำหรับอาชีพ 2 : วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขาย และอาชีพที่เสี่ยงอันตรายในระดับปานกลาง
ผลประโยชน์แผน4
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา    400,000.00
ทุพพลภาพ    400,000.00
ค่ารักษาพยาบาล/ครั้ง      40,000.00
การถูกฆ่าตกรรมและลอบทำร้าย    400,000.00
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    400,000.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 1        1,925.00
เบี้ยประกันภัย/ปี สำหรับ อบ. 2        2,903.00

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่