คุ้มครอง ชน หาย ไฟไหม้

แถมเงินชดเชย

ชดเชยเงินรายวัน

และ ค่าเดินทาง

บริการช่วยเหลือ 24 ชม.

ความคุ้มครอง

ทุนประกัน

 1. ความรับผิดต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
     – ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากการชนกับยานพาหนะทางบก 150,000 บาท/ครั้ง
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     – ความบาดเจ็บต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
     – ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
     – อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร / คน 100,000 บาท/คน
     – ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร / คน 100,000 บาท/คน
     – การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง
 4. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
      – เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม ฝ่ายถูก 500 บาท/ครั้ง
        จากการชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี ฝ่ายผิด 500 บาท/ครั้ง
Empty tab. Edit page to add content here.

โทรทันที เพิ่มเพื่อน

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ